• May 11, 2021

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว ธรรมชาติสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาเอง

การท่องเที่ยว ธรรมชาติ สัมผัสกับ สภาพแวดล้อม ที่สร้างขึ้นมาเอง

โดยธรรมชาติ ให้ผู้ที่มาเที่ยว จะต้องเป็นกลุ่ม ที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำร้ายให้เสียหาย เช่น ทรัพยากรด้านชุมชน ทรัพยากรด้านธรรมชาติ เป็นไปตามรูปแบบ  การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ความสนใจในพิเศษ และการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Mice เป็นการผ่อนคลาย หรือท่องเที่ยวหาความรู้ รอบด้านไปในตัว

การท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ

การท่องเที่ยวในรูปแบบ แหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) มีองค์ประกอบดังนี้
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา แหล่งธรรมชาติ ที่เป็นหิน ถ้ำ อุโมงค์  หินทราย ความงดงามของภูมิทัศน์ ความแปลงเปลี่ยนของ มุมโลก

-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม เฉพาะถิ่น ที่เกี่ยวเนื่อง กับระบบ นิเวศเป็นการเที่ยว แบบร่วมกับ ท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดจิตสำนึก อย่างยั่งยืน

-การท่องเที่ยวเชิง ดาราศาสตร์ การไปชม ดาราสาตร์ ที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ ตามวาระ เช่น ดูฝนดาวตก สุริยุปราคา เป็นต้นการ
ท่องเที่ยว ในแบบรูปแบบ ความสนใจพิเศษ (Special interest tourism)

-การท่องเที่ยวเพื่อรักษา กลุ่มเผาพันธุ วัฒนธรรม ของกลุ่มชนชั้นกลุ่มน้อย หรือชนเผาต่าง เพื่อเน้นกับนักท่องเที่ยวที่ ชอบหาความรู้ในรูป แบบของวัฒนธรรม พื้นบ้านความรู้ให้   เพื่อคุ้มค่าในชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้นโดยประชาชนใน ท้องถิ่นให้ความร่วมมือ  ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นอย่างดี

-การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ หรือโอมสเตย์ เหมาะสมสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ต้องการใกล้ชิด   เข้าถึง และเรียนรู้ วิธีชุมชนของ ชาวบ้านได้รับประสบการณ์ ในชีวิตมากขึ้น  การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และกระจายรายได้ และยังได้รับ กระบวนการเรียนรู้ ร่วมมือกันศึกษา ข้อมูลทั้งยังได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อยู่ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ทำกิจกรรมเป็นครอบครัว หรือทีม โดยที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม จึงสามารถแบ่งประเภทโฮมสเตย์ ออกเป็นกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม

1.โฮมสเตย์ ชนบท หรือแบบบริหาร จัดการโดยชุมชน

2.โฮมสเตย์ เมือง หรือธุรกิจเที่ยว

การท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ

การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ที่นักท่องเที่ยว ต้องการเยอะมาก และออกท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ๆ ท่องเที่ยวแบบ เพิ่มเติมแนวคิดใหม่ ๆ  เช่น สะพานแม่น้ำแคว เกาะสมุย  คาเฟ่  เป็นต้น
สะท้อนความมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ตามเผานั้น  สาธิตการทำขนม อาหารพื้นเมือง  ซึ่งมีคุณลักษณะเด่น ในความหลากหลาย ในธรรมชาติท่องเที่ยว เพียงมุงเน้น สื่อความหมาย และปรับเปลี่ยน รูปแบบ การนำเสนอ ให้ตอบโจทย์ กับนักท่อง เที่ยวให้ตื่นเต้นมากขึ้น เกิดเป็นแรงผลักดัน ให้ชุมชนรัก และหวงแหน สิ่งที่ตนมีอยู่ ถ่ายทอดความภูมิใจ ของคนในท้องถิ่น  เช่นเดียว กับทะเล กระแสระยะสั้น ที่แวะเข้ามาในลักษณะ ทางผ่าน ไปสู่จังหวัดท่องเที่ยวอื่น ตามภูมิภาค และที่สำคัญ ปฏิบัติ ก่อนการเดินทาง คือ เลือกจุดหมายปลายทาง ที่จะไปโดยอาจ จะขอคำ แนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงาน ที่จังหวัดนั้น รักท่องจะท่องเที่ยวแบบไหน เช่น ต้องการที่จะเรียนรู้ วิธีชุมชนต้องศึกษา หาข้อมูล ให้เพียงพอ หากเลือกในการท่องเที่ยว แบบหมู่บ้าน ที่มีรูปแบบของโฮมสเตย์  ควรฝึกให้เป็นคนอยู่ง่าย  รับประทานง่าย ควรปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้าน ไม่ลบหลู่ความเชื่อของคนในท้องถิ่น

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดรีวิวการพูดถึงกีฬาน่าเล่นแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >>
aqua-marina ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *