• May 11, 2021

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว ธรรมชาติ สัมผัสกับ สภาพแวดล้อม ที่สร้างขึ้นมาเอง โดยธรรมชาติ ให้ผู้ที่มาเที่ยว จะต้องเป็นกลุ่ม ที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำร้ายให้เสียหาย เช่น ทรัพยากรด้านชุมชน ทรัพยากรด้านธรรมชาติ เป็นไปตามรูปแบบ  การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ความสนใจในพิเศษ และการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Mice เป็นการผ่อนคลาย หรือท่องเที่ยวหาความรู้ รอบด้านไปในตัว การท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวในรูปแบบ แหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) มีองค์ประกอบดังนี้–การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา แหล่งธรรมชาติ ที่เป็นหิน ถ้ำ อุโมงค์  หินทราย ความงดงามของภูมิทัศน์ ความแปลงเปลี่ยนของ มุมโลก -การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม เฉพาะถิ่น ที่เกี่ยวเนื่อง กับระบบ นิเวศเป็นการเที่ยว แบบร่วมกับ ท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดจิตสำนึก อย่างยั่งยืน -การท่องเที่ยวเชิง ดาราศาสตร์ การไปชม ดาราสาตร์…

Read More