• May 31, 2021

แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อไวรัส แอลกอฮอล์ ในชื่อภาษาอังกฤษ ALCOHOL มีสารที่ประกอบอินทรีย์ ในหมู่ไฮดรอกซิล โดยในทั่วไปแอลกอฮอล์จะถูกอ้างถึง เอทานอล หรือ ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า GRAIN ALCOHOL คนส่วนมากมักจะนึกถึงการดื่มสุรา ทั้งที่ความเป็นจริงนั้นเป็นสารเคมีใช้เฉพาะนอกร่างกายเพียงเท่านั้น      ซึ่งแอลกอฮอล์ มีอยู่ 2 ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล มีสารเคมีที่สูง เป็นของเหลว ที่ไม่มีสี สามารถระเหยได้ในอากาศ  ไวไฟอีกด้วยต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างดี แอล กอ ฮอล์ ชนิดนี้ส่วนมากได้มาจากการหมักพืชของเกษตรกร เช่น มัน ข้าวโพด ชนิดนี้กินได้นิยมมาทำเครื่องสำอาง เช่นพวก เหล้า ไวน์ เบียร์ ยาเช็ดทำความสะอาดแผล และใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น     ผลเสียที่ทำให้เกิดก่อร่างกายนั้น เป็นพิษสุราเรื้อรัง ตับอักเสบ ผลเสียนี้เกิดจากการ ดื่มเอทานอลเข้าไปเป็น เวลานานมาก ๆ เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นของเหลวใสระเหยง่าย ทางกระบวนการกลั่นปิโตเคมี ใช้เป็นตัวที่ทำลายเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมในโรงงาน ได้แก่…

Read More